ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Admitere

Licență

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ IULIE 2017

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului organizează admitere pentru studii universitare de licenţă, cu următoarele specializări: 

 • Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (domeniul Ingineria mediului) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 •  Măsurători terestre şi cadastru (domeniul Inginerie geodezică) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, specializare Autorizare provizorie

 

CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea II septembrie 2017

 • 4 - 20 septembrie 2017 - înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului la sediul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; încasarea taxelor de înscriere.

Program:

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00

Sâmbăta: 8:00 - 12:00

Duminica (10 septembrie 2017): nu se fac inscrieri.

 • 13 septembrie 2017 afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizate; afişarea listei provizorii a candidaţilor pentru locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizate; afişarea listei candidaţilor având medie peste 5,00 (care nu au fost cuprinşi în niciuna dintre primele două liste)
 • 13 septembrie – 14 septembrie 2017 încasarea taxei de înmatriculare şi semnarea Contractului de studiu pentru candidaţii de pe lista locurilor cu finanţare de la buget;
 • 13 septembrie – 14 septembrie 2017 încasarea taxei de înmatriculare, a tranşei I din taxa de studii şi semnarea Contractului de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă
 • 15 septembrie 2017 afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget; afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat; afişarea listei candidaţilor respinşi

 

Sesiunea iulie 2017

 • 10 - 25 iulie 2017 - înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului la sediul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; încasarea taxelor de înscriere.

Program:

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00 

Sâmbăta: 8:00 - 12:00

Duminica (16 iulie 2017 şi 23 iulie 2017): nu se fac inscrieri.

 • 27 iulie – 31 iulie 2017 încasarea taxei de înmatriculare, a tranşei I din taxa de studii şi semnarea Contractului de studii pentru candidaţii admişide luni până vineri între orele 8:00 - 16:00, sâmbătă între orele 8:00 – 12:00;
 • 2 august 2017 afişarea listei candidaţilor pentru eventualele locuri cu taxă rămase vacante ca urmare a neîncasării taxelor de înmatriculare de la candidaţii aflaţi pe listele provizorii.
 • 2 – 4 august 2017 - încasarea taxei de înmatriculare, a tranşei I din taxa de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă rămase vacante;
 • 4 august 2017 - afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget, afişarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă şi a listei candidaţilor respinşi.

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SEPTEMBRIE 2017 ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

  Nr. crt  Domeniul - programul de studii  Capacitate școlarizare
 1  Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  150
 2  Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru(AP)  150

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ IULIE 2017 ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 Nr. crt Domeniul – programul de studiu   Capacitate şcolarizare  taxă
 1  Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  150  150
 2  Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru(AP)  150  150

A – Acreditat, AP – Autorizat provizoriu

 Domeniul  Programul de studiu  Proba de concurs / modalitatea de susţinere
 Ingineria mediului  Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  
 1. Interviu (Admis / Respins)
 2. 70% medie examen bacalaureat
 3. 3. 30% nota/ media la alegere de la una din probele de la bacalaureat
 Inginerie geodezică   Măsurători terestre şi cadastru (AP)

*limba română / limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie

*A – Acreditat, AP – Autorizat provizoriu

Actele necesare la înscriere

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

 1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.
 2. La dosar se anexează următoarele acte:
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie;
 • certificatul de naştere, în copie ;
 • certificatul de căsătorie, în copie  (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
 • patru fotografii tip carte de identitate;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
 • Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate ( Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016 )
 • Candidaţii care completează dosarul de admitere cu acte în copie vor avea la înscriere şi documentele originale pentru a putea fi certificate conform cu originalul.

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 • Înscrierea se face o singură dată la facultatea la care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.
 • Dosarul cu actele depuse, rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
 • La înscriere se precizează prin cifre prioritatea pentru domeniile din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.
 • După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din cererea de înscriere nu pot fi modificate.

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani şi se încadrează în una dintre situaţiile de mai jos:

 • copiii personalului didactic aflat în activitate;
 • orfanii de ambii părinţi;
 • copiii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV B sau copiii acestora

      

Taxe de studiu pentru anul I – 2017 / 2018

Nr. crt.

Domeniul - Specializarea

Cuantumul taxei de studiu

Tranşe

I

II

III

1

Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)

2.600

1.300

650

650

2

Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru (AP)

3.000

1.500

750

750

Taxa de înscriere:  150 lei

Taxa de înmatriculare:  50 lei