ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

 

Admitere

Licență

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

SESIUNEA I 2018

ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului organizează admitere pentru studii universitare de licenţă la următoarele programe de studiu: 

 • Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (domeniul Ingineria mediului) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, specializare Acreditată;
 •  Măsurători terestre şi cadastru (domeniul Inginerie geodezică) - Învăţământ cu frecvenţă redusă – 4 ani, 240 credite, specializare Autorizare provizorie

 

CALENDARUL ADMITERII

Sesiunea I 2018

 • 9 - 21 iulie 2018 - înscrierea, concomitent cu susţinerea interviului la sediul Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului; încasarea taxelor de înscriere.

 

Program:

Luni - Vineri: 8:00 - 16:00 

Sâmbăta: 8:00 - 12:00

Duminica 15 iulie 2018 nu se fac înscrieri.

 

 • 25 iulie – 30 iulie 2018 încasarea taxei de înmatriculare, a tranşei I din taxa de studii şi semnarea Contractului de studii pentru candidaţii de pe lista locurilor cu taxă

De luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbătă între orele 8:00 – 12:00 cu excepția zilei de duminică 29 iulie 2018 când nu se fac încasări.

 • 4 august 2018 - afişarea listei candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă .În aceast listă vor figura candidaţii care au achitat taxa de înmatriculare şi tranşa I din taxa de studii.

 

 

ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ SEPTEMBRIE 2018 ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

Cifra de şcolarizare pentru sesiunea iulie 2018, anul universitar 2018 - 2019, IFR

  Nr. crt  Domeniul - programul de studii  Capacitate școlarizare  TAXĂ
 1  Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  150  150
 2  Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru(AP)  150  150

 

 

 Domeniul  Programul de studiu  Proba de concurs / modalitatea de susţinere
 Ingineria mediului  Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)  
 1. Interviu (Admis / Respins)
 2. 70% medie examen bacalaureat
 3. 3. 30% nota/ media la alegere de la una din probele de la bacalaureat
 Inginerie geodezică   Măsurători terestre şi cadastru (AP)

*limba română / limba maternă, matematică, chimie, biologie(biologie vegetală şi animală, anatomie şi fiziologie umană, genetică şi ecologie umană) sau geografie

*A – Acreditat, AP – Autorizat provizoriu

Actele necesare la înscriere

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

1. Candidatul primeşte de la comisie un dosar plic pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon şi cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

2. La dosar se anexează următoarele acte:

 • cererea de înscriere şi dosar tip (se obţin de la facultate în momentul înscrierii)
 • diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original sau copie (absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2018 pot prezenta adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie;
 • certificatul de naştere, în copie;
 • certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru domeniul sau specializarea la care candidează;
 • patru fotografii tip carte de identitate;
 • copie buletin/carte de identitate;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că, scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare.
 • Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 41/2016).
 • Candidaţii care completează dosarul de admitere cu acte în copie vor avea la înscriere şi documentele originale pentru a putea fi certificate conform cu originalul.
 • Pot beneficia de scutire de plată a taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, candidaţii în vârstă de până la 26 de ani, împliniţi în 2018, care sunt orfani de ambii părinţi, provin din casele de copii sau din plasament familial, sunt copii ai personalului didactic (în activitate), sunt salariaţi pe perioada nedeterminată ai USAMV Bucureşti sau copiii acestora.

 

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

 

 • Înscrierea se face o singură dată la facultatea la care candidatul îşi manifestă prima opţiune, iar depunerea mai multor dosare de înscriere atrage după sine eliminarea din concurs.
 • Dosarul cu actele depuse, rămâne pe toată perioada concursului de admitere la comisia tehnică unde s-a făcut înscrierea.
 • La înscriere se precizează prin cifre prioritatea pentru domeniile din fişa de înscriere, în cazul în care candidatul solicită înscrierea la mai multe facultăţi/domenii.
 • După încheierea perioadei de înscriere opţiunile, ordinea acestora, precum şi alte informaţii din cererea de înscriere nu pot fi modificate.

 

      

Taxe de studiu pentru anul I – 2018 / 2019

Nr. crt.

Domeniul - Specializarea

Cuantumul taxei de studiu

Tranşe

I

II

III

1

Ingineria mediului – Ingineria şi protecţia mediului în agricultură (A)

2.600

1.300

650

650

2

Inginerie geodezică – Măsurători terestre şi cadastru (AP)

3.000

1.500

750

750

 

Taxa de înscriere:  150 lei

Taxa de înmatriculare:  50 lei